2020 Highlight 1

1 How far will you go?
1 Докъде ще поискаш да стигнеш?

You can always choose how far you want to get to.

We will all be tempted to stay within our comfort zone – feels cozy, feels safe. However, there will be those special moments when you’ll have to make crucial decisions that will affect your future big time. And it will take facing fears, old habits, paradigms… And yes, it’s up to you – not many will dare face the challenge. Because it’s easier said than done, I know.

However, when you get into that moment, remember: it’s the time for stretching and reaching out or getting cemented in the status quo and slowly withering away…

Ти решаваш докъде искаш да стигнеш.

Ще бъдеш изкушаван да останеш в зоната на комфорта – там се чувстваш удобно, в безопасност. Има обаче специални моменти, когато ще трябва да вземеш много важни решения и те ще повлияят на бъдещето ти, в огромна степен. Това ще означава да се изправиш очи в очи със свои страхове, стари навици, убеждения… И да, от теб зависи – няма да са много тези, които ще дръзнат да приемат предизвикателството. Защото няма да са много тези, които ще го направят. Защото е лесно да се каже, знам.

Когато се окажеш в такъв момент обаче, не забравяй, че е време за разпъване, за протягане в неизвестното или просто се циментираш в статуквото и бавно изсъхваш…

New life, new strength, new zeal and new fire will come when you decide to move on. And it will take you far.

And work on your habits: they will determine the success and failure of each new endeavour. Keep learning, keep improving, keep developing.

Be bold, be wise and be strong – there are a few tough choices that you’ll have to make. But they are all worth the efforts!

Нов живот, нова сила, нова страст и нов огън ще дойдат, когато решиш да тръгнеш напред. И те ще те отведат далеч.

Работи върху своите навици: те ще определят успеха или провала на всяко ново начинание. Продължавай да се учиш, да се усъвършенстваш и развиваш.

Бъди смел/а, мъдър/а и силен/а – ще има трудни решения, които ще се наложи да вземеш. Но ще си струват усилието!

There will be moments when you’ll feel you can’t go on. You’ll regret your decision to move on. But just pause for a second, remember why you decided to do it: because you’re setting an example and making a way for your family, loved ones, friends to follow. It’s not about you, it’s about all the others who’re following…. Get up and continue, don’t settle…
Ще има моменти, когато ще чувстваш, че не можеш да продължиш. Ще съжалиш, че си взел решението да продължиш. Но спри за миг, спомни си защо го правиш: защото даваш пример и проправяш път за семейството си, за любимите хора, приятелите – те ще минат по този път след теб. Не става въпрос за теб, а за всички онези, които те следват… Ставай и продължавай, не спирай дотам…

Related Articles

Responses