2020 Highlight 2

2. You will be tested beyond measure.
2. Ще бъдеш изпитан отвъд всичко…

That was really scary when I saw it: real hardships, real challenges that will try people’s values and core beliefs.

It’s not just ‘bad thing happen’. It’s a real test of character and stamina. What are you gonna side with: fears, failure, giving up or take courage and push forward and upwards?

Беше наистина страховито, когато го видях: истински трудности и предизвикателства, които ще изпитат ценностите и дълбоките убеждения на хората.

Не става въпрос за това, че се „случват и лоши неща”. Говоря за истински тест на характера ти и на твоята издръжливост. Какво ще избереш: страха, провала, да се откажеш или да събереш смелост и да натиснеш напред и нагоре?

I saw people who look adult but are so infantile: when hard times come, they succumb to pressure and give in. And they were blown back to their previous ‘stable state’.

The higher you climb, the stronger the winds. And they’re gonna test your deep convictions, your spirit strength. Don’t ask yourself: Why is this happening to me? You have no time for that. Simply lean forward and keep going against the winds, in the thin air, no matter how hard the going may get. You’ll never be tested beyond your measure, that’s what the Bible says and that’s what I’ve seen in my 50 years of living on the earth. It may seem that it’s too much to bear but it’s the pivotal point whether you keep pushing and grow or you sink in and wither.

Видях хора, които изглеждаха възрастни, но бяха напълно инфантилни и незрели: когато дойдоха трудностите, те се огънаха и се поддадоха. И бяха отнесени обратно назад към предишното си „стабилно състояние”.

Колкото по-високо се изкачваш, толкова по-силни стават ветровете. И те ще изпитат твоите най-съкровени убеждения и ценности, силата на твоя дух. Не се питай: Защо ми се случва това? Нямаш време за такива въпроси. Просто се наведи напред и продължавай да вървиш срещу вятъра, в разредения въздух, независимо колко трудно става. Никога няма да бъдеш изпитан отвъд това, което можеш да понесеш – така казва Библията. И съм го видял отново и отново през своя 50-годишен земен живот. Може да изглежда, че е прекалено много и не можеш да го понесеш, но точно това е повратният момент дали ще продължиш и ще пораснеш или ще се огънеш и ще изсъхнеш.

It’s the same with muscles: if you want to have bigger muscles and get stronger, there must be a lot of effort, tearing of tissue and pain. The greater the effort, the greater the gain…

In moments like this you have to tell yourself: I’M NOT A LOSER. I might have lost a lot of battles but that’s it, no more. I’m gonna prove to myself that I can get over this! Now!

I remember a wise friend say: In times like these it’s like squeezing the toothpaste – you think that you’ll get a quality substance and you should because that’s what it says on the tube. But you may also get just some slime out of it, the real thing inside… Seasons like these are a litmus test of what you’re really made of… And these are the times to change substance by making the right choices.

And it doesn’t mean that you have to do it alone – look for help and team up with others who you can trust. They may help you a lot. But it all gets down to your resolve: will you give in to fear that has always kept you in the box or you’ll make the effort to break out?

You choose. And please, choose wisely. Because your decisions in times like these will affect not only you but many others too. It’s never been just about you, remember?

Така е и с мускулите: ако искаш по-големи мускули и сила, трябва да има голямо усилие, разкъсване и болка. И колкото повече са усилията, толкова по-голям е растежът.

Точно в такива моменти трябва да кажеш на себе си: АЗ НЕ СЪМ ЗАГУБЕНЯК! Може да съм изгубил много битки, но не и тази. Ще докажа на себе си, че ще се справя! Сега!

Спомням си какво казваше един мой мъдър приятел: В такива моменти е все едно да стиснеш тубата с паста за зъби – очакваш да излезе нещо качествено отвътре, тъй като така пише на опаковката. Но понякога излиза просто нещо лигаво, истинското съдържание… Тези периоди са като лакмус и показват от какво си направен всъщност… И това са моментите, в които можеш да промениш съдържанието като вземеш правилните решения.

И не си мисли, че трябва да се справиш сам: потърси помощ и се свържи с хора, на които можеш да се довериш. Те могат много да помогнат. Но всичко се свежда до твоето решение: ще се поддадеш ли на страха, който винаги те е държал в кутията или ще направиш усилието да разчупиш стените?

Ти избираш! И моля те, избирай мъдро! Защото твоите решения в мигове като този ще имат ефект не просто върху твоя живот, а и върху много други хора. Защото никога не е било само заради теб, нали помниш?

Responses