2020 – Highlight 3

3 You can’t walk all the way alone.
3 Не можеш да извървиш целия път сам.

At the beginning of the year who could have guessed that we will go through such trying times that the very core of our lives would be tested? Well, relationships and loyalty, too.

В началото на годината кой можеше да предположи, че ще преживеем такива трудни времена на изпитание, когато самата същност на живота ни ще бъде подложена на тест? В това число и взаимоотношенията.

No man is an island. And now that we’ve been isolated for a while, we’re beginning to experience the truth of this saying. Some people who are stuck at home with their family, have a really hard time because they’ve never really built good relationships – been too busy… Others ended up alone and the only contact they have is social media and the phone. Which is not so much after all, is it?

Никой човек не е самотен остров. И сега, след като сме принудително изолирани, започваме да преживяваме истината на тази поговорка. Някои хора са затворени вкъщи със семейството си и им е много трудно, тъй като никога не са развивали взаимоотношения с близките си – били са твърде заети. Други се оказват сами и единственият им контакт са социалните мрежи или телефоните. Но това не е кой знае какво, нали?

There are yet those who are at home with quite a few relatives around but are alone and lonely: they simply can’t connect and wish they could run away.

А има и такива, които са си вкъщи с доста роднини около себе си, но са сами и самотни – не могат да се свържат с близките си и искат да избягат.

I see this time as a great opportunity to build relationships with the people who matter the most: our family and loved ones. Build the connection and learn how to accept our differences, enjoy our various opinions and points of view… This is the first step to growth and expansion. When your heart grows larger to let others in, you’re getting ready for more. And the more, the better…

Виждам това време като чудесна възможност да изградим взаимоотношения с хората, които са най-важни за нас: нашите роднини и любимите хора. Да се свържем с тях, да се научим да приветстваме различията си и да се радваме на разнообразни мнения и гледни точки… Това е първата стъпка към растеж и разширяване. Когато сърцето ти се разшири да допусни повече хора, ти се подготвяш за още повече. И колкото повече, толкова по-добре, нали?…

Building a clan is a tough job. There will be those that you like but also those that will be there to promote your growth and development. They will annoy you, they will be like a pain in the neck… But we grow in communities. And not around people who are like us – there’s no growth there, there’s a party. But when you have people in your life who are the so different from you but are still willing to walk along with you – they’ll make you grow and develop all your areas of weakness.

Big things are made by big people, not by kids who just wanna have fun. Take the challenge to change, grow and love – those who are different, who challenge you – they will bring the balance you need.

Изграждането на общност е трудно нещо. Ще има хора, които харесваш, но ще има и такива, които ще са около теб, за да те провокират да се развиваш и да израстваш. Те ще те дразнят, ще бъдат като трън в петата… Но ние израстваме в общности. И то не с хора, които са като нас – там няма растеж, има само купон. Но когато си обграден от хора, които са твоята противоположност, но въпреки това са готови да вървите заедно напред, тогава израстваш и развиваш своите слабости.

Големи неща се правят от големи хора, а не от деца, които само искат да се забавляват. Приеми предизвикателството да се променяш, да растеш и да обичаш – онези, които са различни, които те провокират. Точно те ще донесат баланса, от който се нуждаеш.

You might have difficulties in finding the right people to build closer relationships with. Well, that makes two of us 🙂 I’m learning to give a chance to anyone who is willing to walk on with me. And we see how it develops. I don’t need people who will only cheer me on. I used to but not any more. I need people who will stick with me in the rain and the mud, in the flood and the fire. They might look extremely different from me but I’m looking for those loyal ones and they will be part of my clan. All the others will be nice acquaintances but I won’t trust them with my life and me dream…

I’m looking for my selected few. And doing my best to keep my eyes wide open. I do need them and in fact, they too need me.

Може да ти е трудно да откриеш правилните хора, с които да изграждаш по-близки взаимоотношения. Не си сам, и на мен не ми е лесно 🙂 Уча се да давам възможности – на всеки, който е готов да вървим заедно напред. Нямам нужда от хора, които само ще ме аплодират и ще ме хвалят. В миналото имах… Имам нужда от хора, които ще останат до мен в пороите и в калта, в бурята и в огъня. Може да изглеждат тотално различни от мен, но търся онези, лоялните, които да бъдат част от моя клан. Всички останали ще бъдат просто добри познати, но не мога да поверя живота си и мечтите си на тях…

Търся няколко доверени и изпитани. И се старая да държа очите си отворени, широко. Аз имам нужда от тях и всъщност, те също имат нужда от мен.

Close relationships need fire, the same way gold needs it for refining and cleansing. Through the fire small things are gonna burn and go, the real stuff will remain…

Близките взаимоотношения се нуждаят от огън, точно като златото, за да се пречистят и рафинират. В огъня изгарят малките и незначителни неща, а остават истинските…

Are you using this time to build your clan? To go through the test of the fire and see who you can trust in the coming days? With your life?
Използваш ли времето си, за да изграждаш своя клан? Да минавате през изпита на огъня и да видиш на кого можеш да се довериш в предстоящите трудни дни? На кого да повериш живота си?

And if you have trust issues, please, work on them. They’re gonna block you and rob you of your destiny, should you fail to deal with them. Don’t let past hurts and pains stop you to trust again…

И ако имаш проблеми с доверието, моля те, справи се с тях. Те ще те блокират и ще ограбят бъдещето ти, ако ги оставиш неразрешени. Не позволявай на минали рани и огорчения да те спират от това да се довериш отново…

Related Articles

Responses