About

Welcome!
Добре дошли!

What is this community like and how are we different?
Какво представлява тази общност и с какво сме различни?


There are many books and many seminars, training sessions by gurus who teach you how to be successful, rich, a super-human… The rich and famous 3%…

Mentoring Club is no such place!

When you start asking questions and don’t settle for mainstream answers, you find out that money, success and possessions are not the only things that matter in life and you choose to live at a higher and a deeper level. Then life gets a totally new meaning. And then you can really leave a trace behind..

Има много книги и много семинари, обучения и гурута, които учат как да бъдеш успешен, богат, свръхчовек… Богатите и известните 3%…

Менторинг Клуб не е такова място!

Когато започнеш да задаваш въпроси и не се удовлетворяваш от масово тиражираните отговори, ще откриеш, че парите, успехът и притежанията не са всичко в живота и избираш да живееш в по-високо и по-дълбоко измерение. Тогава животът придобива различен смисъл. Тогава реално можеш да оставиш следа след себе си…

So Mentoring Club is for all those 97% of us, the ordinary people who won’t live for themselves and their ego, make success and money their gods but rather will embrace their humanity with all the strengths and weaknesses and ask for help when we need it and also lend a hand when others need help… thus embracing others, too…

Then extraordinary things begin to happen, in a community of people sharing with one another and supporting each other…

Менторинг Клуб е за онези 97% от нас, обикновените хора, които избират да не живеят за себе си и няма да направят от парите и успеха свой бог, а приемат своята човечност с всички силни и слаби страни, биха потърсили помощ, когато имат нужда, а в същото време биха протегнали ръка на друг, когато се нуждае от нея… и така приемат и останалите…

Тогава необикновени неща започват да се случват, в такава общност от хора, които споделят един с друг и си помагат…

What do we believe in?

Every person has their unique value – each of us was born for a purpose and has been learning their lessons in life, while struggling to overcome problems and challenges.
When we’re willing to share those lessons with others and let them benefit from our strengths, then we can also lean on others in our own weaknesses and find support.

В какво вярваме ние?

Всеки човек има уникална стойност – всеки от нас е роден с цел и мисия и е учил своите уроци през живота си, докато се е борил се с трудностите и предизвикателствата.
Когато пожелаем да споделим това с другите и им позволим да се ползват от нашите силни страни, тогава ще можем и ние да се облегнем да друг в своите собствени слабости.

Heroes aren’t those who can do it all but those who help others in need, right?

Героите не са хората, които могат всичко, а онези, които помагат на други в нужда, нали?

We have many roles and many goals in life, things we’d love to develop and others we’d love to get rid of:

personal life

family

relatives

friends

relationships

work

business

mission in life

identity

goals

dreams

motivation

fears

limitations

values

core beliefs

habits

success

balance

change

compromise…

В живота си имаме много роли и много цели, неща, които много бихме искали да подобрим и други, от които бихме се радвали да се отървем:

личен живот

семейство

роднини

приятели

взаимоотношения

работа

бизнес

мисия в живота

идентичност

цели

мечти

мотивация

страхове

ограничения

ценности

дълбоки убеждения

навици

успех

баланс

промяна

компромиси…

In Mentoring Club we discuss all areas of life, ask questions and share the lessons we’ve learned.

And each of us has something to say, each one has something to share.

The ultimate goal

The concept of Mentoring Club is not simply talking: when we build small communities of people who know one another and help and support each other, we reach out and help others in need – not because we know all or we have all the answers but because we understand their challenges and struggles. And we want to help.

В Менторинг Клуб говорим за всички области от живота, задаваме въпроси и споделяме уроците, които сме научили.

Всеки има какво да каже, всеки има какво да сподели.

Крайната цел

Концепцията на Менторинг Клуб не е просто говорене – когато изградим малки общности от хора, които се познават и си помагат, ние се протягаме да помогнем на други в нужда – не защото знаем всичко или можем всичко, а защото разбираме техните предизвикателства и битки. И искаме да помогнем.

The more you learn and grow, the more effectively you can help others. The more you help others, the better you learn…

Колкото повече научаваш и израстваш, толкова по-ефективно можеш да помогнеш на други. И колкото повече помагаш на другите, толкова по-добре се научаваш…

Each week we have online meetings – discussions on different topics – both in English and Bulgarian, open for all members.
We also have regular offline informal meetings to communicate and know one another better and some of them are open for all.

Всяка седмица имаме онлайн срещи-дискусии по различни теми – на български и английски език, отворени за членовете.
Периодично организираме и неформални офлайн срещи, за да общуваме и да се опознаваме по-добре, като някои от тях са отворени за всички.

How did it all start?

It all started way back in 1989 when I began teaching English. I thought that my students just wanted to learn the language… But then, with time, I realized that they needed to talk and share, discuss issues that were bothering them.

They quickly saw in me a friend and mentor and they did share a lot, including personal stuff. And I’m forever grateful for those precious moments. We would talk and ‘put the world to rights’, seek answers and discuss options… Tens and hundreds of students…

In 1997 I started doing something different in a very similar way: I joined my first MLM company and had a team – they wanted to discuss the same issues, only in Bulgarian… Then I had a team of thousands of distributors – the same thing all over again…

When I joined Tom Big Al Schreiter’s team of mentors and we worked with people from all over the world, and guess what: they wanted the same thing – a person to discuss with, share their concerns, ideas, problems… and seek answers…

I started the first Mentoring Club in 2009 with the vision to create a place for sharing and training on the real things in life. Thousands of people joined and we worked very intensively.
However, it led to exhaustion and burnout for the few of us who spent countless hours in daily voluntary training sessions, counselling and mentoring…
I’m forever grateful to Zorry Alex, Lyubomira Lyubenova, Radost (Dimitrova) Marinova, Lazarina Kozarova, MD, Emil Tushev and the handful of others who poured out their hearts and gave themselves fully to the cause. I had all the good intentions but I hadn’t considered all the odds…

I made many mistakes and change was needed. And in 2018 I did the upgrade:
Mentoring Club 2.0.

So we are moving on to teams and communities.

Как започна всичко?

Всичко започна през далечната 1989г., когато започнах да преподавам английски. Мислех, че моите ученици искат само да учат езика… Но всъщност с времето разбирах все повече, че искат да говорят, да споделят, да обсъждат въпросите, които ги вълнуват.

Бързо видяха в мен приятел и ментор и споделяха много, дори лични неща. И съм им завинаги признателен за тези скъпоценни моменти. Говорехме и „оправяхме света”, търсехме отговори, обсъждахме решения… Десетки и стотици ученици…

През 1997г. започнах нещо различно, но по много подобен начин: включих се в първата си МЛМ компания и имах екип – те отново искаха да обсъждаме същите проблеми, само че на български. След това имах екип от хиляди сътрудници – същото нещо…

Когато се включих в менторския екип на Том Биг Ал Шрайтър, работехме с хора от цял свят. И познай – и те искаха същото: човек, с когото да обсъждат, да споделят своите притеснения, идеи, проблеми… и да търсят отговори…

Първият Менторинг Клуб започнах през 2009г. с желанието да създам място за споделяне и обучение на реалните неща от живота. Включиха се хиляди хора и имахме много интензивна дейност.
Това обаче доведе до изтощение у неколцината, които доброволно отделяхме безброй часове да организираме ежедневни обучения, консултации и менторинг…
Винаги ще бъда благодарен на Зорница Александрова, Любомира Любенова, Радост (Димитрова) Маринова, д-р Лазарина Козарова, Емил Тушев и шепата други сърцати хора, които се хвърлиха в предизвикателството с мен. Аз имах добри намерения, но не бях взел предвид много неизвестни…

Допуснах доста грешки и имаше нужда от промяна. През 2018г. направих ъпгрейд –
Менторинг Клуб 2.0.

Така че се движим към екипите и общностите.

A bit more about me, the founder of Mentoring Club:

My name is George Alex and I’ve been a teacher of English and interpreter since 1989. I’ve been a mentor since 1997 and I’ve worked with thousands of people worldwide, helping them in their search for answers, in their efforts to change theirs lives and minds and in trying to put the scattered pieces of their lives together, in order to continue on their journey more successfully and more confidently.

In my quests of answers I’ve studied 2 semesters of medicine at the Medical University in Varna, Bulgaria. Then I’ve got my MSc in Social Sciences at Marylebone University, the UK and I’ve done a lot of courses in Business, Health and Nutrition, Management, Working with teams, Leadership and many others at Stanford, Duke University, Michigan, Pittsburgh, University of California – San Francisco, Wesleyan University, University of Florida, Copenhagen Business School, etc.

I’ve done an International course at Livets Ord Bible School at Uppsala, Sweden and another in Brno, the Czech Republic. I’ve done a few courses on inner and emotional healing at Ellel, the UK.

In my search of ways how to become financially free, I’ve done a small business for 15 years and have been doing network marketing since 1997.

Tom Big Al Schreiter has been my personal mentor and I’ve been part of his mentoring team – we’ve worked with companies and distributors from all over the word. Thousands of people, many lessons learned…

Малко повече за мен, основателя на Менторинг Клуб:

Казвам се Георги Александров (George Alex) и съм преподавател по английски език и преводач от 1989г. Ментор съм от 1997г. и съм работил с хиляди хора по цял свят като съм им помагал в тяхното търсене на отговори, в това да променят начина си на мислене и да започнат да събират разпилените части на своя живот, за да продължат по-успешно и по-уверено напред.

В своите търсения на отговори съм учил два семестъра медицина в Медицинския институт във Варна, след това взех магистратура по Социални науки от Университет Marylebone във Великобритания и съм завършил множество курсове по Бизнес, Хранене и диететика, Мениджмънт, Работа с екипи, Лидерство и мн.др. в Stanford, Duke University, Michigan, Pittsburgh, University of California – San Francisco, Wesleyan University, University of Florida САЩ, Copenhagen Business School, и др.

Завършил съм Международен курс в библейско училище Livets Ord в Упсала, Швеция и друго в Бърно, Чехия. Завършил съм няколко курса по вътрешно и емоционално изцеление в Ellel, Великобритания.

В търсенията си да постигна финансова независимост съм правил собствен бизнес повече от 15 години и съм се занимавал с мрежов маркетинг от 1997г.

Личен ментор ми е бил Том Големия Ал Шрайтър и съм бил част от неговия менторски екип – работили сме с хора от всякакви компании от страни по целия свят. Хиляди хора, много научени уроци…

And now I’m learning and moving on again: I’m doing a life-coaching course and I joined the 1-year mentoring program of Jim Rohn, the father of Personal Development. A great challenge, a necessary step to move further and achieve my goals…

I’m also doing the Zig Ziglar course, the father of motivational speaking.

А в момента отново уча и отново вървя напред: включих се в курс за лайф-коучинг и в едногодишната менторска програма на Джим Рон, бащата на Личностното развитие. Истинско предизвикателство, необходима стъпка, за да продължа напред и да постигна целите си…

Карам и курс на Зиг Зиглар, бащата на мотивационното говорене.

Have I found the answers?

Намерил ли съм отговорите?

I believe I’ve found some and I feel responsible and ready to share them with others.
Will they be your answers? Quite possibly not.
Because it takes time and effort to find your own answers.
No one can lend you theirs, hoping they’ll fit you… But people can stand with you and help you in your search.

Вярвам, че съм открил някои от тях и съм отворен и готов да ги споделя с другите.
Дали те ще бъдат твоите отговори? По всяка вероятност не.
Защото се изискват усилия и време, за да намериш ти своите отговори. Никой не може да ти даде своите назаем и да се надява те да станат твои… Но може да застане редом до теб и да ти помага в търсенето.

Become a part of Mentoring Club / Стани част от Менторинг клуб

Level Price  
Member €20.00 per Month. Select
Partner Free. Select
Guest Free. Select

← Return to Home

Come join us on this wonderful journey, called life: helping one another in our search of answers, building a more successful life and then living it fully and enjoying it with like-minded friends and partners!

Заповядай да поемем заедно по пътя на чудното приключение, наречено живот: да си помогнем взаимно в търсенето на отговорите, да изградим по-успешен живот, да го изживеем пълноценно и да му се радваме с приятели-съмишленици!

George Alex,
Георги Александров,

mentor and educator since 1989
ментор и обучител от 1989г.

www.georgealex.net