Become a member

NB! The membership applies to you AND your spouse – you both have all the privileges and access, granted by the certain level.

NB! Членството важи за теб И за твоя съпруг/а – и двамата имате привилегиите и достъп, предоставени от съответното ниво членство.

MEMBER with FULL ACCESS
ЧЛЕН с ПЪЛЕН ДОСТЪП

As a MEMBER you have access to the full functionality of Mentoring Club: you can take part in the courses, online sessions, offline sessions, meetings, you have access to the Social network, forums and groups, as well as full access to all the materials and content.

We have weekly webinars and courses, where we discuss important topics, share ideas, give examples of good practices and seek solutions to issues that bother us. We have regular offline meetings to meet new people, get to know one another, share, do team- and group-work or simply have fun. As a MEMBER you have access to all of the English ones.

THIS MEMBERSHIP GIVES YOU FULL ACCESS TO ALL THE CONTENT!

Your paid monthly membership starts on the day you pay your subscription fee and lasts a month (from date to date), then it’s automatically renewed for another month and your card is credited (unless you cancel your membership), so that you keep your active status for the next month.

Become a MEMBER

Като MEMBER ползваш пълната функционалност на Менторинг Клуб: имаш право да участваш във всички курсове, онлайн сесии, онлайн и офлайн срещи, имаш достъп до социалната мрежа, да създаваш групи, да коментираш във форумите и групите, както и пълен достъп до всички материали.

Имаме ежеседмични уебинари и курсове, в които дискутираме важни теми, споделяме идеи, даваме примери за добри практики и търсим решения на проблеми, които ни вълнуват. Периодично си организираме офлайн срещи за запознанства, споделяне, групова работа по специфични теми или просто да прекарваме време заедно. Като MEMBER имаш достъп до всички тях.

ТОВА ЧЛЕНСТВО ТИ ДАВА ДОСТЪП ДО ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ!

Твоето платено членство започва в деня, в който платиш абонамента си и продължава един месец (от дата до дата), след което автоматично се изтегля следваща вноска (ако не отмениш членството) и запазваш статута си за следващия месец.

Стани ЧЛЕН

You can become a GUEST for free and get access to all the free content, including the social network. You have limited privileges but can take part in the free events, join free courses.

Become a Guest

Можеш да станеш безплатен GUEST и да получиш достъп до цялото безплатно съдържание тук, както и до социалната мрежа. Ще имаш ограничени права, но можеш да участваш в безплатни събития и да се ползваш от безплатни курсове.

Стани Guest