Can positivity bring damages?

Може ли позитивността да навреди?

Sure thing. One of the greatest challenges today, in this highly ‘social world’ we’re living in, seems to be the skill how and when to be positive:

I guess we need to learn to be kind and positive with strangers and honest and real with the people who care about us.

When you’re rather open with strangers, you suffer. So many people pour out their hurt, anger, resentment, hate on strangers whom they can’t change or who can’t help them.

When you’re being asked ‘How are you?’, the normal answer is ‘Fine, thanks. You?’ People don’t care about your horrible day, boss or spouse. They don’t know you and would hardly like to.

Със сигурност. Едно от най-сериозните предизвикателства днес, в този „много социален свят”, в който живеем, за мен е умението кога и как да бъдеш позитивен:

вярвам, че трябва да се научим как да бъдем учтиви и позитивни с непознатите хора и да бъдем честни и реални с близките и приятелите си.

Когато си прекалено открит с непознатите, зле си патиш. Толкова много хора изливат своята болка, гняв, негодувание, омраза върху непознатите, които нито могат да променят, нито пък те могат да им помогнат.

Когато те попитат: Как си?, нормалният отговор е: „Благодаря, добре. А ти?” Хората не ги е грижа да знаят за твоя ужасен ден, за гадния шеф или за съпруга/съпругата ти. Нито пък биха искали да научат, защото не те познават.

Likewise, when you’re ‘positive’ and don’t share about your issues with loved ones and friends who can support you and help you, you suffer. Perhaps even more… When you share with those people your issues (because they see them very clearly), they listen and they care. (If they don’t, work on it: do an inventory of your relationships if necessary.) But you can’t really live without trusting people, without sharing your struggles and your hardships with the ones who have paid a high price to be around you in your darkest hours… And be ready to help and support them in their own struggles, too…

You can’t be my close friend if you want me to be positive with you – we’ll be just acquaintances. His/her life is closed, even sometimes locked, for me and I’m not gonna force my way in. I’ll just do my best to be kind and ‘positive’.

Be careful what you wish for…

По същия начин, ако си „позитивен” и не споделяш за своите проблеми с близките си хора и с приятелите, които могат да ти помогнат и да те подкрепят, ще страдаш. Дори може би повече от другия случай… Когато споделяш с тези хора своите проблеми (те ги виждат много добре така или иначе), те слушат, защото ги е грижа за теб. (Ако не е така, направи нещо по въпроса – преосмисли своите близки взаимоотношения.) Но не можеш да живееш без да се доверяваш на хора, без да споделяш с тях своите проблеми и трудности – с хората, които са платили цената да бъдат около теб в най-черните ти дни… А ти от своя страна се подготви също да им помогнеш и да ги подкрепиш, когато те се нуждаят от помощ.

Човек не може да ми бъде близък приятел, ако иска да бъда позитивен с него – така ще бъдем просто познати – животът му/й е затворен (понякога дори заключен) за мен и аз няма да разбивам вратата. Ще се старая да бъда просто учтив и „позитивен”…

Внимавай какво си пожелаваш…

Related Articles

Responses