Happy New Year 2020 – up and ahead!

This year, together with my best wishes for health, prosperity and success, I want to add something that I sense in my spirit. Ever since 1st January, I wake up with a picture in my mind and I see clearly a few things that I’d like to share with you. They have to do not only with 2020 but the whole decade that has started.
. Тази година, заедно с най-искрените ми пожелания за здраве, успех и благоденствие, искам да добавя и нещо, което усещам в духа си. От 1 януари се будя всяка сутрин с картина в ума си и виждам ясно нещата, които искам да споделя с вас. Те не са свързани само с 2020г., но и с цялото десетилетие, което започва.

I see a mountain climb. Not just a peak but a whole range that has to be crossed. And it has to do with resolve, discipline, motivation, balanced lifestyle… A lot of changes that have to be made in order to overcome the challenges and succeed.
. Виждам изкачване на планина. Не просто връх, а цяла планинска верига, която трябва да бъде прекосена. И това е свързано с решителност, дисциплина, мотивация, балансиран начин на живот… Много промени, което ще трябва да бъдат направени, за да преодолеем предизвикателствата и да успеем.

Now, I’m not a mountain climber and this is not a guide “how-to”. However, I see a clear picture and vivid images of what’s to come and that’s what I’m going to share here.
. Предупреждавам, аз не съм катерач и това не е ръководство по алпинизъм. Обаче виждам ясна картина и ярки образи, които искам да споделя с вас за това, което ни предстои.

It seems as if we’ve been acquiring knowledge and experience for a time as this – to use it and live it for real. And continue to learn because we will be challenged beyond measure. And it all gets down to which kind you will be: the grey crowd who complain and whine all the time or that bunch of the few who own up and move on victoriously.
. Изглежда така, сякаш сме трупали знания и опит точно за такова време – да го ползваме и да го живеем на практика. И да продължаваме да се учим, тъй като ще бъдем предизвикани отвъд мярка. И всичко се свежда до това от кой вид хора ще решиш да бъдеш: сивата тълпа, която постоянно се оплаква и хленчи или онази шепа хора, които поемат отговорност и се движат напред победоносно.

I see trying times ahead when mediocrity will mean stagnation and even death (spiritual and emotional but sometimes even physical).
I see times of glorious feats but only for those who refuse to stay the same, change and move on.
I see big changes in the economic, political and social systems that will require reconsidering, rethinking and retraining.
The grey crowd will lose its way more and more, they will become hysterical because they feel they’re losing it (even the control of their own lives) while buying all the lies and nice promises.
But those who take responsibility of their own future and start building a clan of people around them, will definitely enjoy a lot of victories and a life of fulfillment.
It will require huge changes, a lot more than you’ve been used to. But eventually it’s all worth it!

Виждам време на изпитания, когато посредствеността ще означава стагнация и дори смърт (духовна и емоционална, а понякога и физическа).
Виждам времена на славни подвизи, но само за онези, които откажат да останат същите, променят се и продължават напред.
Виждам големи промени в икономическите, политическите и социалните системи, които ще изискват преосмисляне, нова преценка и нов начин на действие.
Сивата тълпа ще изгубва пътя си все повече, ще изпадат в истерии, защото усещат, че губят всичко (дори контрола върху собствения си живот), докато „гълтат” всички тиражирани лъжи и хубави обещания.
Но онези, които поемат отговорност за своето бъдеще и започнат да изграждат свой клан от хора около себе си, определено ще се радват на много победи и на пълноценен живот.
Ще са нужни огромни промени, много по-големи от тези, с които си свикнал. Но в края на краищата си струва!

1

Decision / Решение

You can always choose how far you want to get to.
Some people are going to settle at the very start because they’ve been living in their comfort zone for too long and wouldn’t make any effort to continue. And they will survive there, barely.
Others will start and give up shortly after only to go back and settle for mediocre survival. That’s fine, as long as that’s what they want.
But there are those who will embark on a long journey and won’t go back. Actually, that’s what matters: the journey, the long and winding road through thicket and bushes that you will have to make. There’s no path, there are even no signs. And yes, you are never prepared for it: it’s full of surprises and challenges. And you can decide to stop along the way. Any time. And many will, then will go back to the comfort zone because they can’t let go of the past.
But those who want it all will walk all the way.

По всяко време можеш да решиш докъде искаш да стигнеш. Някои ще се задоволят да останат в началото, защото са живели в своята зона на комфорт твърде дълго и няма да пожелаят да направят усилие, за да продължат напред. И ще оцелеят, някак си.
Други ще тръгнат и скоро ще се откажат, за да се върнат обратно и да се задоволят с посредствеността на оцеляването. И няма проблем, стига това да е нещото, което искат.
Но ще има и такива, които ще поемат на дълго пътешествие и няма да се върнат назад. Всъщност това е от значение: пътуването, дългият лъкатушещ път през шубраци и тръни, който ще трябва да проправят. Защото няма път, няма дори табели. И да, никога не си достатъчно подготвен: пълно е с изненади и предизвикателства. И можеш да решиш да се откажеш някъде по пътя. По всяко време. Мнозина ще го направят и ще се върнат в зоната на комфорт, защото не могат да скъсат с миналото.
Но тези, които искат всичко, ще стигнат до края.

2

Testing / Изпитания

You will be tested beyond measure. Sometimes you’ll be physically exhausted, sometimes emotionally spent, and most of the times your motivation will be challenged: Is it worth it? It’s so much easier going downhill, why not join the crowds who are going back to their comfort zone? At least I tried… Why walk new roads and get blisters, bruises and scars along the way? Why am I doing this to myself?
But remember: it’s not about you. It’s about your loved ones, your family, your friends, your clan. They need you as much as you need them. And nobody loves selfish cowards who settle for their own happiness and comfort, right? Look ahead and reach deep into your spirit: you can always take an extra step, make an extra effort, push a little further. Always! And it will be worth it! Because many will benefit from it.

Ще бъдеш изпитан отвъд всяка мярка. Понякога ще бъдеш физически изтощен, друг път емоционално изхабен, но най-често мотивацията ти ще бъде подложена на тест: Струва ли си? Много по-лесно е да се пусна по надолнището, защо не тръгна с тълпата от хора, които се връщат в зоната си на комфорт? Поне опитах… Защо да проправям нови пътеки и да търпя мазоли и мехури, синини и белези от трудния път? Защо си го причинявам?
Но помни: не става въпрос за теб. Става въпрос за твоите любими хора, семейството, приятелите, клана. Те имат нужда от теб точно толкова, колкото и ти от тях. А никой не обича егоисти-страхливци, които преследват само своето собствено щастие и удобство, нали? Гледай напред и се учи да черпиш сила от духа си: винаги можеш да направиш още една крачка, още едно усилие, още един тласък. Винаги! И си ще си струва! Защото ще ползва мнозина.

3

The clan / Кланът

You can’t walk all the way alone. There are some tracks and some hills that you can manage on your own. But in the long run you need a clan of people to walk together with, to share hard times and good times. Not many but truly reliable. Choose wisely the people who are going to be part of your clan – they will either help you and support you or endanger you.
And they don’t have to be the same all along – they can come and go along the way. But keep the right focus: it’s your spouse, then your kids, then your family and loved ones that come first and that you depend and rely on, respect and support the most, then come all the rest. Loss of priorities can cost you all, even your life.

Не можеш да извървиш целия път сам. Има някои пътеки и някои хълмове, които ще успееш да се справиш и сам. Но не и за целия път. Имаш нужда от клан от хора, с които да преминеш през трудности и мигове на успех. Не много, но надеждни. Избирай мъдро кой ще бъде част от твоя клан – те или ще ти помогнат и ще те подкрепят, или ще застрашат живота ти.
И не е нужно да са едни и същи хора – може да идват и да си отиват по пътя. Но дръж правилния фокус – на първо място е твоят съпруг/съпруга, след това децата, после семейството и любимите хора – на тях разчиташ и се доверяваш, тях уважаваш и подкрепяш най-много, чак след това идват всички останали. Грешните приоритети може да ти струват много, дори живота.

4

Let in / Приобщи

Be open to let new people into your clan. You will meet strangers along the way. And you will have to make up your mind whether to let them into your heart or not. Don’t be naive and open up too much too soon – there will be people who will misuse your trust and turn it against you. But there will be those who will be God-sent for the next stages of your journey. They will be essential because they will bring provision – sound advice, gear, support, strength, cheer… Let them join and walk with you. You will need them soon…

Бъди отворен да приемеш нови хора в своя клан. Ще срещаш непознати по пътя. И ще трябва да решаваш дали да ги допуснеш до сърцето си или не. Не бъди наивен и не се отваряй твърде много твърде бързо – ще има хора, които ще злоупотребят с теб и ще обърнат нещата срещу теб. Но ще има и такива, които са ти пратени от Бога за следващите етапи от пътуването. Те ще бъдат жизнено важни, защото ще донесат снабдяване – правилен съвет, оборудване, подкрепа, сила, ведро настроение… Позволи им да станат част от клана ти и да вървят с теб. Ще имаш нужда от тях, скоро…

5

Let go / Изпрати

Be ready to say goodbye and let go. Some of your companions will be with you for part of the way. Then your ways will part. Learn to say goodbye and send them on their way with a blessing – they have been part of your life and it’s time to say goodbye, no hard feelings, no offenses. If you try to keep those people by manipulation, they may cost you your life – they should have gone…
And the way you let people go will determine who will join your clan in the future. So be careful not to speak bad and slander.

Бъди готов да се сбогуваш и да оставяш хора да си тръгват. Някои от твоите спътници ще бъдат с теб за част от пътуването. И след това пътищата ви се разделят. Научи се да се сбогуваш и да ги изпращаш по техния път с благословение – те са били част от живота ти и е дошло време за раздяла без лоши чувства, без обида. Ако се опиташ да задържиш тези хора с манипулация, те може да ти костват живота – трябвало е да си тръгнат…
И начинът, по който изпращаш хората по техния път ще определи кой ще се приобщи към твоя клан в бъдеще. Затова внимавай да не говориш лошо за тях и да не злословиш по техен адрес.

6

Listen / Слушай

Be careful who you’re listening to. There will be many voices that speak. And you know that in the quiet of the mountain they sound very loud. But many of them will be the voices of the past, from the ‘valley’, others will be of pessimistic people going back to ‘normal’ who will tell you that you can’t do it, it can’t be done, it’s insane. And some of that talk will be intentional lies. It will always be your own decision but it matters very much if you will dare to listen and whose advice you’ll listen to before making up your mind.

Внимавай кого слушаш. Ще има много гласове, които ще ти говорят. И в тишината на планината те звучат много силно. Но много от тях ще бъдат гласове от миналото, от „долината”, други ще бъдат на песимисти, които са връщат към „нормалното”, които ще казват, че не можеш да го направиш, не може да се успее, пълна лудост е. И някои от тези гласове ще са тенденциозни лъжи. Винаги решението ще бъде твое, но има огромно значение дали ще дръзнеш да слушаш и чий съвет ще слушаш преди да взамеш своето решение.

7

The focus / Фокусът

Don’t focus on the peak ahead, focus on the walk. There will be peak after peak and goal setting is a good thing. But this is not a track race, it’s a marathon run. You may fall behind at times and others will be faster and will put their flag on the peak before you.
But what really matters is to keep going forth. Let others sprint ahead – you aren’t competing with them. The only one you’re competing with is yourself. It’s not about winning, it’s about building a life. And walking ahead with your clan. And for all those who are following you.

Не се фокусирай върху върха пред теб, дръж очите си върху самото пътуване. Ще има връх след връх и преследването на цели е добро нещо. Но това не е спринт, а маратон. Може да изостанеш в даден момент и друг да бъде по-бърз и да забие знамето на върха преди теб.
Но това, което е важно, е да продължиш да вървиш напред. Остави други да спринтират – ти не се състезаваш с тях. Единствения, с когото се състезаваш, е със самия себе си. Не е важна победата, важно е да живееш различно. И да вървиш напред с клана. И за всички, които ви следват.

8

The aim / Целта

The aim is not surviving and winning. The aim is to help and support others on their way: your clan and all the others who are coming after you. People desperately need leaders even though they don’t want to acknowledge it.
You’re building a clan, a community. And there’s no constant win-win in real life. It’s always give and take… Sow generously help, support and encouragement and you will reap in due time. That’s the way to survive in the harsh conditions, the way to move on and make it to the end. And the only way to build a life of different quality, at a different level.

Целта не е оцеляването и победата. Целта е да помагаш и да подкрепяш останалите по техния път напред – своя клан и всички останали, които вървят след вас. Хората отчаяно се нуждаят от лидери, макар да не искат да го признаят.
Ти изграждаш клан, общност от хора. И в реалния живот няма как всички да са винаги доволни. Всъщност винаги е „от мен да мине”… Сей щедро помощ, подкрепа и насърчение и ще жънеш своевременно. Това е начинът да оцелеете в суровите условия, това е начинът да се придвижите напред и да стигнете до края. И е единственият начин да имаш живот с различно качество, на различно ниво.

9

Elements / Стихии

Be very careful with the elements. There will be scorching heat, horrible winds and severe colds, there will be blizzards along the way, draughts and pouring rains. And there’s no formula what to do and how to do it. You will need to trust your instincts and the opinion and help of your clan. The further you go, the more you will need it. Develop a keen eye and watch for signs. Learn how to hide, avoid and run for cover.

Много внимавай със стихиите. Ще има изгаряща жега, ужасни ветрове и зверски студ, виелици, суша и проливни дъждове по пътя. И няма формула какво да направиш и как да се справиш. Ще трябва да се доверяваш на инстинктите си и на мнението и помощта на клана. Колкото по-далеч стигате, толкова повече ще се нуждаеш от това. Научи се да виждаш белези и знаци, да се криеш и да избягваш опасности.

10

Beasts / Зверове

Watch out for beasts. There will be many that come along the way – some will be food for you, others will be a real threat. And you have to know when to fight and when to run. Sometimes running away is a real victory… And you will learn that often it’s not what your eyes see. In fact, it seldom is… Very often you’ll be surprised that things are not what they seem…

Внимавай със зверовете. Ще има много, които ще се появяват по пътя: някои ще ви бъдат за храна, други ще бъдат истинска опасност. И трябва да се научиш кога да се биеш и кога да бягаш. Понякога бягството е истинска победа… И ще се научиш, че често не е това, което виждаш с очите си. Всъщност много рядко е така… Много често ще бъдете изненадани от това, че нещата не са това, което изглеждат…

11

Rest and recharge / Почивка и презареждане

Rest along the way. You aren’t simply taking a walk in the park, you’re into a tough challenge. So rest is vital. Take time ‘to smell the flowers’, enjoy the views, celebrate the small victories. You need it in order to recharge and rebuild your strength. Sometimes it can take longer because you need to recover and heal. And it’s OK. Give yourself enough time to do it.

Почивай си по пътя. Ти не си на разходка в парка, а си поел сериозно предизвикателство. Затова почивката е жизнено важна. Отделяй време да се радваш на простите неща, да се насладиш на гледките, да празнуваш малките победи. Имаш нужда от това, за да презаредиш и да си върнеш силата. Понякога може да отнеме по-дълго, защото трябва да оздравееш и да се възстановиш. И това е в реда на нещата. Отдели нужното време.

12

The real test / Истинското изпитание

And last but in fact most important: it’s your beliefs and values that are going to be challenged. You may have to reconsider a lot because what has helped you live and thrive in the valley may not be true and enough in the mountain. Times are changing and many things will have to change: in us, with us, around us. And this is the hardest part: the paradigm shift and the core-belief change of those things we hold so dear. But don’t forget that it’s worth it. It’s not just for you, it’s for many others with you and after you… Be bold and strong to change whatever is necessary in order to get to the end of the journey, leave a trace behind… for others…
That’s a life lived well and meaningfully, isn’t it?

И последно, но всъщност най-важното: това, което всъщност ще бъде изпитано, са твоите ценности и убеждения. Може да се наложи да преосмислиш много от тях, тъй като това, което ти е помагало и носело успех в долината, може да не е вярно и достатъчно в планината. Времената се променят и много неща ще трябва да се променят: в нас, с нас, около нас. И това е най-трудната част: промяната на парадигмите и дълбоките убеждения, които са ни толкова ценни. Но не забравяй, че си струва! Защото не е свързано само с теб, а с много други около теб и след теб… Бъди силен и смел да промениш това, което е нужно, за да стигнете до края, да оставиш следа след себе си… за другите…
Това е живот, изживян добре и пълноценно, нали?

Sending you my best wishes for eagle’s eyes, bull’s strength, owl’s wisdom, buffalo’s persistence and parent’s care for others along the way! Take it all! It’s well worth it! And if I can be of any help, don’t hesitate to holler 🙂 HAPPY AND SUCCESSFUL NEW 2020 AND A NEW DECADE!

Изпращам своите най-искрени пожелания за поглед на орел, сила на вол, мъдрост на сова, упоритост на бизон и грижа на родител към другите, докато вървиш напред по пътя! Вземи всичко, което предстои! Струва си! И ако аз мога с нещо да помогна, само извикай 🙂 ЧЕСТИТА И УСПЕШНА НОВА 2020 ГОДИНА И НОВО ДЕСЕТИЛЕТИЕ!

Related Articles

Responses