I’m a really inquisitive person, a man of many interests, vocations and hobbies.

I’m a born-again believer in Jesus Christ and I do my best to follow His teachings and live in the power of His Holy Spirit.

I’m a happy husband and a proud father (got married in Sep 1993 and have two wonderful grown-up children).

I’ve been teaching English and translating/interpreting since 1989.

I’m a learner: I read all the time and love learning new things. I don’t buy the ready answers and solutions they’re forever offering us. I love digging into things, not just scratching the surface.

I love languages: besides English, I’ve studied Russian, French, Swedish, German and now Italian.

I’m a pioneer: I don’t usually follow paths that others have trodden. I make new ways and I reach out to new horizons.

I’m an entrepreneur: I was an employee for less than a year all my working life. I’ve done small/middle-size business for about 15 years and I’ve mostly been a freelancer.

I’m an educator: I love teaching: I teach and train on many different topics both in Bulgarian and English. I’ve delivered lectures and seminars at New Bulgarian University, I’ve been a teacher trainer at Oxford University Press. I teach and train in the area of personal development, dealing with the past, life principles, relationships, direct sales and network marketing. 

I’m a helper: I help people live a healthy lifestyle and look better and younger.

I’m a host 🙂 I host events, programs and weddings (yes, that too! 🙂 ).

I’m an active citizen: I have a clear civil stand and take active part in the political processes in my country and the world.

I’m a traveller: I’ve traveled a lot in many countries and love traveling…

I’m artistic: I danced for a few years Bulgarian folk dances, I’ve played a number of musical instruments, I’ve sung in a choir, I’ve taken opera singing classes, I took part in the school drama in English for 2 years with a professional director who staged the plays at the City Theatre in Rousse… I often do Zumba dances, too. For the fun of it and the energy 🙂

I’m not very active but working on it: working out and doing physical exercises… 

You couldn’t figure out what exactly I am? Well, welcome aboard! 🙂 That’s the most serious challenge for me – I juggle at least ten things at a time and do my best to excel in all of them 🙂 And I’m always working on how to balance them.

Аз съм много любознателен, имам много интереси, занимавам се с много неща и имам много хобита.

Аз съм новороден християнин, вярващ в Исус Христос и правя всичко възможно да следвам Неговото учение и да живея в силата на Святия Дух.

Аз съм щастлив съпруг и горд баща (оженихме се през 1993г. и имаме две чудесни пораснали деца).

Преподавам английски и превеждам от 1989г..

Аз постоянно уча: постоянно чета и уча нови неща. Не приемам готови отговори и решения, които постоянно ни предлагат отвсякъде. Аз обичам да разровя нещата, не просто да драскам по повърхността.

Аз обичам езици: освен английския, учил съм руски, френски, шведски, немски и сега италиански.

Аз съм пионер: не следвам утъпканите пътища, а търся как да проправя нови и постоянно преследвам нови хоризонти.

Аз съм предприемач: работил съм на щат по-малко от година за целия си трудов живот. Имах малък/среден бизнес за около 15 г., а през по-голямата част от кариерата си съм бил на свободна практика.

Аз съм обучител: обичам да преподавам. Обучавам и консултирам по много и различни теми на български и английски език. Водил съм лекции в Нов Български университет, бил съм обучител на преподаватели към Oxford University Press. Преподавам и консултирам в областта на личностното развитие, справяне с миналото, житейски принципи, духовни закони, взаимоотношения, директни продажби и мрежов маркетинг. 

Аз обичам да помагам: консултирам хора как да живеят по-здравословно и да изглеждат по-добре и по-млади.

Аз съм водещ: водя събития, програми и сватби (да, дори и това! 🙂 ).

Аз съм гражданин с активна позиция и участвам активно в политическите процеси в моята страна и по света.

Аз съм пътешественик: пътувал съм в много страни по света и обичам да пътувам…

Аз съм артистичен: танцувах няколко години народни танци, свирил съм на доста инструменти, пял съм в хор, вземах уроци по оперно пеене, играл съм 2 години в училищните пиеси в гимназията с професионален режисьор и преставени на сцената на градския театър в Русе… Често танцувам Зумба. Защото е забавно и зареждащо 🙂

Аз не съм спортна натура, но работя по въпроса: да тренирам и да правя упражнения… 

Не можеш да разбереш точно какво съм? Е, добре дошъл! 🙂 Това е най-сериозното предизвикателство за мен – жонглирам с поне десет неща едновременно и се старая да съм най-добър във всички тях. 🙂 И постоянно работя по въпроса как да ги балансирам всичките.

I’ve done all this, and more:
Завършил съм всички тези, и дори още:

 • Geo Milev English Language School in Rousse, Bulgaria
  Английска езикова гимназия „Гео Милев”, Русе
 • Cookery School, certificate for professional waiter and cook, Rousse, Bulgaria
  Техникум по обществено хранене, Русе – УПК, професионален сервитьор и готвач
 • Medical University, Varna, Bulgaria, 2 semesters
  Медицински институт Варна, завършени 2 семестъра
 • Livets Ord Bible School, Uppsala, Sweden, 1-year international course
  Библейско училище Слово на живот, Упсала, Швеция – едногодишен курс
 • Varna Independent University, major Social Psychology, 9 semesters
  Варненски свободен университет, 9 завършени семестъра, Социална психология
 • Livets Ord Bible School, Brno, The Czech Republic, 1-month international course
  Библейско училище Слово на живот, Бърно, Чехия – едномесечен курс
 • Social Sciences, MSc, Marylebone University, Bangor, the United Kingdom
  Университет Марлъбоун, Бангор, Англия, Магистър социални науки
 • a course in Emotional and Spiritual Healing, Ellel Grange, the United Kingdom
  завършен курс по емоционално и духовно изцеление, Елел Грейндж, Англия
 • a course in Nutrition, Health and Lifestyle, Vanderbilt University, USA
  завършен курс по хранене, здраве и здравословен начин на живот, Университет Вандербилт, САЩ
 • a course in Nutrition and Physical Activity for Health, University of Pittsburgh, USA
  завършен курс по хранене и физическа активност за здраве, Университет Питсбърг, САЩ
 • a course in Nutrition for Health Promotion and Disease Prevention, University of California, San Francisco, USA
  завършен курс по хранене за профилактика и превенция на болести, Университет на Калифорния, Сан Франциско, САЩ
 • a course in Dietetics and Global Trends in Nutrition, University of Florida, USA
  завършен курс по диететиката и глобални тенденции в храненето, Университет на Флорида, САЩ
 • a course in Human Physiology, Duke University, USA
  завършен курс по психология на човека, Университет Дюк, САЩ
 • a course in Nutrition, Herbalistics and Diets, Online Institute for Nutrition and Dietetics
  завършен курс по хранене, хербалистика и диети, онлайн институт по хранене и диететика
 • a course in Social Psychology, Wesleyan University, USA
  завършен курс по социална психология, Университет Уеслиан, САЩ
 • a course in Leading Teams, University of Michigan, USA
  завършен курс по лидерство на екипи, Университет на Мичиган, САЩ
 • a course in Social Entrepreneurship, Copenhagen Business School, Denmark
  завършен курс по социално предприемачество, Бизнес колеж в Копенхаген, Дания
 • 2 courses on Smart Growth for Private Business , University of Virginia, USA
  завършени 2 курса по растеж на собствения бизнес, Университет на Вирджиния, САЩ
 • courses on Dealing with Emotional Baggage and Identity
  завършени курсове по справяне с емоционален свръхбагаж и изграждане на идентичност
 • one-year success plan, a course on Personal Development, Jim Rohn
  завършен едногодишен курс по личностно развитие, Джим Рон
 • a full course on coaching and mentoring, New Skills Academy, UK
  завършен пълен курс за коучинг и менторинг, Ню Скилс Академия, Великобритания