English

Teaching English / Обучение по английски език

Learning a language is not easy. It takes time. And the hardest part is not just the words or the grammar. It’s skill-building. And it requires a lot.

Ученето на език не е лесно. Изисква време. И най-трудната част не са думите и граматиката, а изграждането на умения. Изисква се много, за да ги овладееш.

We have to start with breaking a lie: ‘I need to learn English perfectly well!’
Трябва да започнем с развенчаването на една голяма лъжа: „Трябва да науча английски перфектно!”

The language is a tool for most to achieve their other goals. You don’t need to be perfect in English to be able to do your job perfectly. Don’t take my word for it, see for yourself: listen to top businessmen and politicians and their English.

Езикът е инструмент за повечето хора, за да постигнат други свои цели. Не е нужно да си с перфектен английски, за да можеш да си вършиш работата перфектно. Не приемай това на юнашко доверие, виж сам: чуй известни бизнесмени и политици и техния английски.

I love tutoring because individual learning is the best way to find your style and help you develop those skills to use the language normally and appropriately. And also builds confidence. That’s usually the hardest part for most.

I can assure you: you will speak. All of my students do. And they have been thousands through the years, since 1989.

Just give yourself the time and don’t skip classes. I’ll help with the rest. And we’ll do it, together with you. As I’ve always done it.

Обичам индивидуалното обучение, защото е най-добрият начин да открием твоя стил и да ти помогна да развиеш умения как да ползваш езика нормално и адекватно. А с това идва увереност и самочувствие. Тази част обикновено е най-трудна за повечето хора.

Уверявам те: ти ще проговориш. Всички мои ученици говорят. А те са били хиляди през годините, от 1989г. досега.

Дай си време и не отсъствай от занятия. Аз ще помогна за останалото. Ще се справим, заедно с теб. Както винаги досега.

The vital part of my teaching is the stress-free atmosphere. My students learn while having fun.
We cover a plethora of topics, use video, audio, books, articles, general English, business English, preparation for certification exams… In our classes we simulate real life in all of its variety.

Най-съществената част от моето обучение е липсата на стрес в часовете. Учениците учат, докато се забавляваме.
покриваме много теми, ползваме видео, аудио, книги, статии, общ английски, бизнес английски, подготовка за сертификатни изпити… В нашите занятия симулираме реалния живот в неговото многообразие…

Since 2018 I mainly teach online. Technology helps not only with the distance but also the recordings of the sessions help immensely when students use them.

Each student has a folder with their vocabulary from the classes that they can practice on a special platform, even on their phone. It speeds up the process of learning a lot.

От 2018г. основно преподавам онлайн. Технологиите помагат не само с разстоянията, но и записите от часовете ускоряват ученето изключително много, ако учениците ги ползват.

Всеки ученик има папка със своите учени думи от часовете, които може да упражнява на специализирана платформа, дори на телефона си. Това многократно ускорява тяхното усвояване.

The vital part of my teaching is the stress-free atmosphere. My students learn while having fun.
Най-съществената част от моето обучение е липсата на стрес в часовете. Учениците учат, докато се забавляваме.

Let me help you

Get in touch with me and let's talk about your concerns, plans and goals with regard to English to see how I can help.

Contact me

Позволи да ти помогна

Свържи се с мен, за да поговорим за твоите притеснения, планове и цели, свързани с английския език и да видим как аз мога да помогна.

Свържи се с мен

Interpretations and translations / Преводи: устни и писмени

Many people know languages today. And that’s wonderful. However, the art of interpretation and translation requires a lot more than knowing the language. You need to know cultures, contexts, specific vocabulary, have special skills…

Interpretations have to do a lot with the personality of the interpreter. You need to get in the same flow and mimic the speaker, so that the whole message gets across uninterrupted.

Много хора днес знаят езици. И това е чудесно! Изкуството на превода, обаче, изисква много повече от знаене на езика. Нужно е да познаваш културите, контекста, да ползваш специфични термини, да имаш специални умения…

Устните преводи са много свързани с личните качества и типа персоналност на преводача. Нужно е да влезеш в същия поток и да „имитираш” говорителя във всичко, за да може посланието да бъде предадено без нарушения.

I’ve been doing translations and interpretations since 1989. Thousands of pages and hours on hundreds of topics… And I love it!

Аз превеждам писмено и устно от 1989г. Хиляди страници и часове по различни теми… И обичам да превеждам!

I have a Master’s degree in Social Sciences, have studied Medicine, Business, Leadership, Bible School…

I have translated for many businesses and have interpreted for presidents, ambassadors, politicians, prosecutors, TV interviews, shows, celebrities…

I work in all these areas.

Аз съм магистър по Социални науки, учил съм медицина, бизнес, лидерство, завършил съм библейско училище…

Превеждал съм за много бизнеси и на президенти, посланици, политици, прокурори, на знаменитости, в ТВ интервюта, шоута…

Работя във всички тези области.

Here are some of my clients / Ето някои от моите клиенти

Bilingual Wedding Ceremonies / Двуезични сватбени церемонии

It started in 2018, just as a favour a friend asked for. And I’ve been the Master of Ceremonies at tens of weddings ever since.

I can lead your ceremony in both English and Bulgarian for mixed audiences. I can interpret during the whole reception, host your Bulgarian traditional segments, work with the DJ to create a truly unforgettable day. And yes, I can be on the dance floor with your guests to lead the cheer 🙂

Всичко започна през 2018г. като услуга за приятелка. И оттогава съм водил десетки сватбени церемонии.

Мога да водя церемонията на английски и български едновременно, когато има разнороди гости. Мога да превеждам по време на тържеството, да бъда домакин на българските традиционни ритуали, да работя с вашия DJ, за да създадем един наистина незабравим ден… И, да, мога да бъда на дансинга, заедно с гостите, за да поддържам купона 🙂