Privacy policy

Who we are / Кои сме ние

Our platform address is: https://www.georgealex.net/Mentoring-Club.
Адресът на нашата платформа е: https://www.georgealex.net/Mentoring-Club.

What personal data we collect and why we collect it / Какви лични данни събираме и защо

Comments / Коментари

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.
Когато посетители оставят своите коментари на сайта, ние събираме данните от коментара, както и IP адреса и браузъра, който са ползвали, за да може да определим дали коментарът е спам или не.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.
От вашия имейл адрес се създава анонимен хаш, който може да се подаде на Gravatar, за да проверим дали вие ползвате този профил. Политиката на поверителност на Gravatar можете да прочетете тук: https://automattic.com/privacy/. След одобрение на вашия коментар, вашата профилна снимка се показва на всички, редом с коментара.

Media / Медия

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.
Ако качите изображения на сайта, трябва да избягвате такива с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетители на сайта може да свалят и да изтеглят данни за местоположение от такива файлове.

Contact forms / Бланки за контакт

All the information you provide when filling in contact forms is used only for the purposes you have submitted it for. No third parties will have access to that information.
Цялата информация, която предоставяте при попълване на формулярите, се ползва само за целите, за които сте я подали. Трети страни нямат достъп до тази информация.

Cookies / Бисквитки

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.
Ако оставите коментар на нашия сайт, може да запазите името на своя профил или имейл адреса чрез бисквитките. Те са за ваше улеснение, за да не се налага винаги да попълвате своите данни при оставяне на коментар. Тези бисквитки траят една календарна година.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.
Ако имате профил и влезете с него в Менторинг Клуб, ние включваме временна бисквитка, за да определим дали вашият браузър приема бисквитки. Те не съдържат лична информация и се изтриват, когато излезете от своя браузър.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
Когато влизате в системата, ние включваме бисквитки, които да запомнят вашата информация за вход и предпочитанията за изгледа. Тези бисквитки траят два дни, а бисквитки за външния вид на вашия профил – една година. Ако изберете Запомни ме, вашата информация за вход ще се запази за две седмици. Ако излезете от своя профил, тези бисквитки се изтриват.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.
Ако публикувате статия, в браузъра се запазва допълнителна бисквитка. Тя не включва лична информация и просто посочва идентификационния номер на публикацията, която сте направили. Тази бисквитка се изтрива след един ден.

Embedded content from other websites / Вградено съдържание от други сайтове

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
Статии и публикации на този сайт може да съдържат вградено съдържание (напр. видео, изображения, статии и т.н.) Вграденото съдържание от други сайтове спазва правиата на другия сайт, т.е. все едно читателят посещава съответния сайт.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.
Тези сайтове може да събират информация за вас, да ползват бисквитки, проследяване на вграденото съдържание от трети страни и да следят взаимодействието с вграденото съдържание, вкл. да проследяват вашето взаимодействие с вградения материал, докато сте в своя профил в Менторинг Клуб.

Who we share your data with / С кого споделяме данни

We will share your data with no third parties.
Ние не споделяме данни с никакви трети страни.

How long we retain your data / Колко време съхраняваме вашите данни

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.
Ако оставите коментар, той, заедно с мета-данните, се запазва за неограничено време. Това се прави с цел да може да разпознаваме и одобряваме всички последващи коментари автоматично, вместо да е нужно да чакате за ръчно одобрение след всеки коментар.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.
За потребители, които са регистрирани в Менторинг Клуб, запазваме личната информация, която те предоставят в своя профил. Всички потребители може да видят, редактират или изтрият своята лична информация по всяко време (изключение – не могат да променят своето потребителско име). Администраторите на сайта също могат да виждат и редактират тази информация.

What rights you have over your data / Какви права имате върху своите данни

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.
Ако имате профил в Менторинг Клуб или сте оставили коментар, може да поискате да получите от нас архив на информацията, която пазим за вас, вкл. данните, които вие сте ни предоставили. Може да поискате да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да съхраняваме за административни и правни цели, както и за сигурността на системата.

Where we send your data / Къде изпращаме вашите данни

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Коментарите на посетителите може да се изпратят за проверка от автоматична система за предпазване от спам.

Your contact information / Информацията за връзка с вас

Your contact information will not be used in any way outside of this platform for the purposes of registration and membership.
Информацията за връзка с вас няма да се ползва по никакъв начин извън платформата Менторинг Клуб. Тя се използва само за целите на регистрация и членство.